Verbredingsgroep Klassendoorbrekers:

In cursusjaar 2012-2013 is een pilot gestart voor leerlingen uit groep 5 t/m 8. Dit is uitgebreid geëvalueerd en we kwamen tot de conclusie dat dit een duidelijke meerwaarde heeft, ook voor een aantal kinderen uit de onder- en middenbouw.
De ouders van de betreffende kinderen worden jaarlijks op de hoogte gesteld. Elk schooljaar start de groep Klassendoorbrekers vanaf september en oktober. Bij werkwijze leest u meer over de organisatievorm en indeling van de groepen.  
 


Doel
Het doel van dit klassendoorbrekend werk is dat de kinderen op een andere manier en met hun eigen interesses en talenten verdiepend aan de slag gaan, waarin uitdaging geboden en de nodige eisen gesteld zullen worden. 

Welke kinderen komen hiervoor in aanmerking

Het betreft een aantal kinderen, die een extra uitdaging kunnen gebruiken en één moment in de week buiten de klas gaan werken.Om goede afspraken te kunnen maken is een protocol geschreven. Hier staat onder andere in waar de kinderen aan moeten voldoen om voor de verbredinggroep in aanmerking te komen. Op basis van cognitieve capaciteiten, observatie van de leerkracht en afname van toetsen (bijv. op 3 van de 4 hoofdvakgebieden 2 keer achtereenvolgend een A score, of op basis van de uitslag NSCCT: afname in groep 4 en 6). Bij een vermoeden van onderpresteren kan een leerling in deze groep worden geplaatst, terwijl het uit het gewone werk in de klas niet altijd blijkt. Deze kinderen zullen dan in de groep 'Klassendoorbrekers' moeten laten zien dat ze het aankunnen.
Daarnaast geldt voor de kinderen Klassendoorbrekers dat ze een zekere mate van zelfstandigheid hebben. De kinderen krijgen geen mindering van het werk in de klas.Werkwijze  
We werken vanaf groep 1 per bouw:1-2 (juf Dianne), 3-5 (juf Petra) en 6-8 (juf Glarinda). Deze les duurt 1 uur en voor de bovenbouw 1 uur en 15 minuten. De kinderen noemen we de ‘klassendoorbrekers’. De groepssamenstelling is niet groter dan 12 kinderen. Een kind draait een blok mee en daarna evalueren we de groep voor een eventuele voortzetting. In een cursusjaar zijn 3 blokken waarin er aan het eind van elk blok ook een 10-minutengesprek plaatsvindt om de voortgang met de ouders te bespreken. Er zullen verschillende onderwerpen en werkwijzen aan bod komen. Om de nodige informatie te verzamelen, zullen de kinderen thuis ook het één en ander te doen krijgen, waarbij we de ouder om begeleiding vragen. De opdracht geven we dan schriftelijk mee, zodat de ouder weet wat de bedoeling is. Aan het eind van het blok zullen de kinderen een presentatie geven van waar ze mee bezig zijn geweest, aansluitend bij het niveau van het kind.Mocht uw kind hiervoor in aanmerking komen, dan neemt de groepsleerkracht contact met u op. In dit traject zijn we in cursusjaar
2012-2013 geadviseerd door een deskundige op het gebied van hoog- en
meerbegaafdheid. Er zijn studiedagen aan gewijd en een werkgroep met de drie leerkrachten, IB’er en directie stuurt het geheel aan.
Cursusjaar 2013 - 2014 is de begeleiding voortgezet om tot een goede implementatie te komen. Vanaf cursusjaar 2014 - 2015 draaien de plusgroepen zelfstandig en doet de deskundige jaarlijks een observatie in elke groep om te beoordelen of de beoogde doelen zijn behaald en wat er jaarlijks bijgesteld kan/moet worden.
Op school is het protocol hoog- en meerbegaafdheid in te zien.
Ichthus Putten, 2011
Realisatie: Anyway Internet